/**//**//**//**//**//**//**//**//**//**/ OBČANSTVÍ, VOLBY, ZÍSKÁNÍ POBYTU, OTÁZKA TRVALÉHO POBYTU - Česká diaspora

HLAVNI SLIDER DIASPORA

Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory
7. a 8. října 2021
Situace Čechů v zahraničí
Výsledky dotazníkového průzkumu 2020 a záznam z online debaty Situace Čechů v zahraničí
Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí
Speciální webové stránky, kde najdete informace k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, školství a vzdělávání, službám zastupitelských úřadů, podnikání nebo právním otázkám. Web provozuje Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí
Co je česká diaspora?
Proč se o Čechy v zahraničí zajímat. Co očekávají od svého mateřského státu?
/**/

OBČANSTVÍ, VOLBY, ZÍSKÁNÍ POBYTU, OTÁZKA TRVALÉHO POBYTUNapsat dotaz / podnět / připomínku


Pokud je nám, Čechům žijícím v zahraničí, zákonem povoleno volit, mělo by nám to být i reálně umožněno. Konkrétně pro nás, co žijeme několik stovek kilometrů od hlavního města Španělska, je v podstatě nemožné volit. V dnešní elektronické době by možnost korespondenční, či elektronické volby neměla být žádný problém a hlavně by se neměla vztahovat na žádnou politickou stranu, ale měla by být čistě technickou záležitostí.
Alexandra Čadová, Španělsko

Kdy bude možnost volit korespondenční volbou, popřípadě předat náš hlas osobě blízké jako je tomu ve Francii či USA? Ondřej Svoboda, Francie

Zjednodušení volebního systému v zahraničí. Veronika Štěpková, Asie

Problematika možnosti účasti ve volbách v zahraničí je řešena na politické úrovni. Jedná se o politické rozhodnutí. K tématu vystoupil pan senátor Tomáš Grulich, předseda Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu Parlamentu ČR.


MZV ČR, 1. 11. 2017

Jak získat české občanství pro děti Čechů žijících v zahraničí? Jiří Kiml, Švýcarsko 

Viz vložený dokument – MV ČR, 1. 11.2017

Z pravidelných rozhovorů s Čechy žijícími v zahraničí vyplývá, že se všichni potýkají / potýkáme s problémem trvalého bydliště v ČR. Několik příkladů z mnoha. Na jedné straně, nahlásí-li rodič, občan ČR, narození dítěte v zahraničí na Zvláštní matriku v Brně za účelem vystavení rodného listu, je dítěti automaticky přidělený trvalý pobyt  - buď na adrese trvalého bydliště rodiče, nebo pokud ji tento nemá, na adrese sídla Zvláštní matriky v Brně, aniž o to rodič požádá. Často o tom navíc neví. Ze zavedení trvalého pobytu vyplývají povinnosti, s kterými takto občan není seznámen, ale které mu mohou v budoucnosti způsobit potíže, jako například poplatek za svoz komunálního odpadu. Pokud občan v budoucnu zjistí, že má v ČR trvalé bydliště, aniž o něj žádal, které ale nechce, musí žádat o jeho zrušení. Za to zaplatí administrativní poplatek. V situaci, kdy rodič s trvalým bydlištěm v ČR změní adresu, ale nezmění adresu svému dítěti, které je na ní přihlášeno (protože neví, že je tam automaticky přihlášeno), dítěti pak ve věku 15 let (žádost o OP) nebo 18 let (zápis např. do zvláštního seznamu voličů v zahraničí) vznikají administrativní komplikace spojené s nutností měnit adresu, případně další administrativní poplatky.Na druhé straně nemá-li občan ČR trvalé bydliště v ČR, nemůže v ČR podnikat jako OSVČ, nemůže získat hypotéku nebo nemůže získat v bankách stavební či jiná spoření (případně je to velmi komplikované, v podstatě nemožné).Žádost o OP nelze podat v zahraničí na zastupitelských úřadech, a to ani teď, kdy lze vydat občanský průkaz bez trvalého bydliště. Lucie Slavíková-Boucher, Česká škola bez hranic z. s.

„Každý občan má evidovaný trvalý pobyt na území České republiky. Tato skutečnost vychází ze zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Podle platné právní úpravy na úseku evidence obyvatel se místo trvalého pobytu občana v době jeho narození odvíjí od místa trvalého pobytu jeho matky, osvojitele, popřípadě otce. Tato skutečnost konkrétně vyplývá z ustanovení § 10 odst. 3 a 4 zákona o evidenci obyvatel, kdy „místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého rozumí místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství. V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině. Obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem.“ 

Z uvedeného důvodu, v souladu s citovaným ustanovením zákona o evidenci obyvatel, jsou děti hlášeny k trvalému pobytu na adrese, odpovídající místu trvalého pobytu jejich matky nebo osvojitelky, nebo otce, příp. sídla ohlašovny a to bez ohledu na jejich faktický pobyt v zahraničí. 
Občané České republiky žijící dlouhodobě v zahraničí mají nicméně možnost trvalý pobyt na jejím území ukončit ve smyslu 
§ 10 odst. 12 zákona o evidenci obyvatel. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověření zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. V případě občana mladšího 15 let tuto věc činí jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. 
Rozhodnutí, zda tak učiní či nikoli, je nicméně na zvážení dotčené osoby. Zákonná povinnost ze strany občanů zde stanovena není. Občanům České republiky žijícím dlouhodobě v zahraničí však lze tento postup doporučit. Od platného trvalého pobytu na území České republiky se mohou odvíjet některé povinnosti uložené občanovi zvláštními právními předpisy, jak samy uvádíte např. povinnost platby poplatku za svoz komunálního odpadu obci nebo městu v místě trvalého pobytu. Je tedy čistě na zvážení, zda budou nadále hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky nebo zda trvalý pobyt ukončí. Skutečnost, že je občan k trvalému pobytu hlášen v cizím státě, se současně nevylučuje. Trvalý pobyt na území České republiky je možné si i tak „ponechat“, pokud však tato možnost není vyloučena právními předpisy platnými v místě plánovaného faktického pobytu na území cizího státu. 
Za ukončení trvalého pobytu je občan povinen na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 2 sazebníku, uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč, přičemž prostřednictvím zastupitelského úřadu tento úkon činí 300 Kč. Bližší informace k postupu při ukončení trvalého pobytu na území České republiky lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/ukonceni-trvaleho-pobytu.aspx 
Pokud se občan rozhodne pobyt na území České republiky ukončit, platnost občanského průkazu ohlášením ukončení pobytu skončí. V takovém případě je povinen odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Následně může požádat o vydání nového občanského průkazu bez údaje o adrese místa trvalého pobytu. V případě, že o vydání nového občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu na území České republiky nepožádá, lze státní občanství České republiky nadále prokazovat platným cestovním pasem. 
Nad uvedené ještě dodáváme, že občan České republiky má současně možnost zřídit si podle § 10b zákona o evidenci obyvatel tzv. doručovací adresu. Doručovací adresou se rozumí adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Takovou adresou může být mimo jiné právě i adresa mimo území České republiky. Bližší informace lze nalézt také na stránkách Ministerstva vnitra:http://www.mvcr.cz/clanek/zavedeni-adresy-pro-dorucovani-pisemnosti-jeji-zmena-nebo-zruseni-prostrednictvim-informacniho-systemu-evidence-obyvatel.aspx 
Závěrem je nutné dodat, že zákon o evidenci obyvatel neukládá občanovi povinnost zdržovat se v místě svého trvalého pobytu, ani přihlásit se k trvalému pobytu v místě, ve kterém fakticky bydlí. Údaj o adrese místa trvalého pobytu má pouze evidenční charakter a podle ustanovení § 10 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel nevyplývají z přihlášení občana k trvalému pobytu žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. 
Práva a povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů a mající návaznost na platný trvalý pobyt občanů je s ohledem na charakter institutu trvalého pobytu ve smyslu zákona o evidenci obyvatel nutné primárně řešit v jednotlivých právních předpisech. 
V případě např. problematiky vybírání poplatku za svoz komunálního odpadu podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je nutné uvést, že se netýká toliko evidenčního údaje o adrese místa trvalého pobytu, ale primárně způsobu výběru poplatků za služby spojené s odpadovým hospodářstvím místních samospráv od občanů, kteří doložitelně uvedené služby nevyužívali a využívat nemohli. Přístup obcí a měst k uložení této povinnosti není mnohdy jednotný. Podstatné nicméně je, že přímo s právní úpravou oblasti evidence obyvatel a institutu trvalého pobytu občanů nesouvisí. 
Podle našeho názoru by pozornost měla být zaměřena na řešení situací, kdy jsou občané postihováni za to, že jsou evidenčně vedeni v agendovém informačním systému evidence obyvatel s adresou místa trvalého pobytu, na níž fakticky nebydlí, ale zároveň jim z toho vyplývají určité povinnosti. Institut trvalého pobytu zasahuje do různých oblastí práva, přičemž jednotlivé právní úpravy těmto institutům přiznávají více či méně důležitou roli. Domníváme se tak, že pozornost by měla být směřována spíše tímto směrem.“

MV ČR, 13. 11.2017
facebook_page_plugin